Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

      Co to jest?
Informacje ogólne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 – zmieniony Dz. U. z 2001r. Nr 154, poz. 1799; Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1271).

Kolegium jest państwową jednostką budżetową.

Właściwość miejscowa

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych ( Dz. U. Nr 13, poz. 115), powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński oraz miasto na prawach powiatu - Biała Podlaska.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 z 2000r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem właściwym w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 7653
Wprowadzony przez: Anna Kwiatkowska
Data opublikowania: 2015-11-24 13:48:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-12-06 14:33:26 Anna Kwiatkowska
2015-11-24 14:02:43 Anna Kwiatkowska
2015-11-24 13:55:28 Anna Kwiatkowska
2015-11-24 13:54:54 Anna Kwiatkowska
2015-11-24 13:54:28 Anna Kwiatkowska
2015-11-24 13:52:48 Anna Kwiatkowska
2015-11-24 13:49:25 Anna Kwiatkowska Publikacja artykułu