Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Informacje ogólne
      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej informuje, że
24 grudnia 2021r. jest dniem wolnym od pracy,
niepodlegającym odpracowaniu                                         
 
 
 
 
                                                     Komunikat
Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej
z dnia 16 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)
 
W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(koronawirusa)1, w trosce o zdrowie pracowników i interesantów
 
WSTRZYMUJE SIĘ DO ODWOŁANIA
przyjmowanie interesantów w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
w Białej Podlaskiej
 
Ze względów epidemiologicznych rekomenduje się drogę
korespondencyjną załatwiania spraw (poczta tradycyjna) oraz
korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP)
Informacje w sprawach bieżących można uzyskać telefonicznie
pod nr telefonu: 83 343 46 36
 
1 Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r.,poz 374) oraz par.8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 433). 
 
 
Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 18 marca 2020r. Prezes Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej wprowadził
zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych
- treść zarządzenia - link na dole strony
 
 
ZMIANA SIEDZIBY !!!
 
W związku ze zmianą siedziby Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej wszelką korespondencję należy kierować na adres:
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
21-500 Biała Podlaska
tel.  83 343 46 36
e-mail  sko@bialapodlaska.sko.gov.pl 
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz. U. z 2018r., poz. 570).

Kolegium jest państwową jednostką budżetową.

Właściwość miejscowa

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych ( Dz. U. Nr 13, poz. 115), powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński oraz miasto na prawach powiatu - Biała Podlaska.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256)  i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900, z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem właściwym w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 19231
Wprowadzony przez: Anna Kwiatkowska
Data opublikowania: 2015-11-24 13:48:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-12-08 10:02:40 Anna Kwiatkowska
2021-12-08 10:02:03 Anna Kwiatkowska
2020-04-06 14:05:58 Anna Kwiatkowska
2020-04-06 13:49:29 Anna Kwiatkowska
2020-03-16 12:56:50 Anna Kwiatkowska
2020-03-16 12:55:57 Anna Kwiatkowska
2020-03-16 12:54:24 Anna Kwiatkowska
2020-03-16 12:53:42 Anna Kwiatkowska
2020-03-16 12:52:57 Anna Kwiatkowska
2020-03-16 12:52:26 Anna Kwiatkowska
 
Pokaż starsze