Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem właściwym w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.