Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

Prezes Kolegium kieruje pracami Kolegium, a w szczególności:

  1. Reprezentuje Kolegium na zewnątrz;
  2. Przedkłada, po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i Sejmikowi województwa roczną informację o działalności Kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją;
  3. Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Kolegium;
  4. Zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków Kolegium;
  5. Ogłasza konkurs na Członków Kolegium;
  6. Przewodniczy pracom komisji konkursowej;
  7. Przedstawia kandydatów na członków Kolegium wyłonionych w drodze konkursu;
  8. Występuje z wnioskami o powołanie i odwołanie Wiceprezesa Kolegium oraz członka Kolegium;
  9. Czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy Kolegium;
  10. Wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes Kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

 

Zbigniew Jastrząb

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej


Miejscowość:          Biała Podlaska

Ulica:                         Marszałka Józefa Piłsudskiego 15

Kod:                           21-500

Poczta:                      Biała Podlaska

Telefon:                     83 343-46-36

E-mail:                       sko@bialapodlaska.sko.gov.pl

bip                               www.sko.nbip.pl