Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
Szukaj w tym dziale:

Do wykonywania przez Kolegium zadań stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz usyawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.)., z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018r., poz. 570).

Sprawy wpływające do Kolegium są załatwiane przez składy orzekające na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej. Skład orzekający stanowi trzech członków Kolegium, któremu przewodniczy Prezes Kolegium lub wyznaczony przez niego etatowy członek Kolegium.

Wyznaczony członek sprawozdawca w porozumieniu z przewodniczącym składu orzekającego decyduje o podjęciu czynności przygotowawczych poprzedzających rozpoznanie sprawy lub o skierowaniu sprawy na rozprawę administracyjną. Do niego należy również merytoryczne przygotowanie sprawy na posiedzenie niejawne lub rozprawę administracyjną.

Orzeczenia Kolegium zapadają większością głosów, po uprzednim odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującego dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady.

Orzeczenia Kolegium podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego nie wyłączając przegłosowanego.

W przypadku rozstrzygania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 §3 k.p.a.) lub odwołania (art. 221 Ordynacji podatkowej) sprawę rozpatruje inny skład orzekający Kolegium.

Przy orzekaniu członkowie składów orzekających Kolegium są związani wyłącznie przepisami prawa.